Swarovski Elements 1122 Rivoli Steine 10mm ( SS47 )

Swarovski Elements 1122 Rivoli Steine 14mm

Swarovski Elements 1122 Rivoli Steine 16mm

Swarovski Elements 1122 Rivoli Steine 18mm

Swarovski Elements 1122 Rivoli Steine 12mm

Swarovski Elements 1122 Rivoli Steine 8mm ( SS39 )