Swarovski Elements 1122 Rivoli Steine 10mm ( SS47 )

Swarovski Elements 1122 Rivoli Steine 14mm

Swarovski Elements 1122 Rivoli Steine 16mm

Swarovski Elements 1122 Rivoli Steine 18mm

Swarovski Elements Rivoli Steine 14mm gefasst

Swarovski Elements 1122 Rivoli Steine 12mm

Swarovski Elements 1122 Rivoli Steine 8mm ( SS39 )